BG EN FR
Copyright © 2021
OLTO design

 

ЗА НАС

     Ние в OLTO DESIGN над­ник­ва­ме дъл­бо­ко във Вашата иден­тич­ност, Вашите же­ла­ния, Вашите нуж­ди и Вашите меч­ти. За­да­ва­ме въ­про­си, слу­ша­ме вни­ма­тел­но и ана­ли­зи­ра­ме. Слу­ша­ме и ана­ли­зи­ра­ме, като по то­зи на­чин за­ед­но съз­да­ва­ме не­що но­во и раз­лич­но, със соб­ствен дух и иден­тич­ност. Про­дукт, съз­да­ден за Вас. Вдъх­но­вен от Вас. Про­дукт, кой­то е пер­фект­но от­ра­же­ние на Вас.

     Нашият екип ра­бо­ти в съ­труд­ни­чест­во с ме­бе­листи, май­стори, кон­струк­то­ри, ВиК спе­ци­ал­ис­ти, ЕЛ спе­циалис­ти, гра­фич­ни ди­зай­не­ри и т.н. Всич­ки те са обе­ди­не­ни от OLTO DESIGNар­хи­тект Калоян Тончев и ди­зай­нер Ивайло Тончев. Под­бра­ни са пре­циз­но, за да мо­гат да из­пи­пат всич­ко във Вашия про­ект. И даот­бе­ляз­ва­ме и най-го­ле­мия си не­дос­та­тъкпер­фек­цио­низ­ма, но по­не бъ­де­те си­гур­ни, че вся­ко ка­мъ­че ще е на пра­вил­но­то мяс­то.

      Съз­да­ва­не­то на иде­ал­ния ар­хи­тек­ту­рен и/или ин­те­рио­рен про­ект пре­ми­на­ва през ня­кол­ко ос­нов­ни фа­зи:

   ● Пър­ва и ос­нов­на фа­за са раз­го­во­ри­те с Вас. В тях ние по­ла­га­ме ос­но­ви­те на об­ща­та ни идея. Оп­ре­де­ля­ме кон­цеп­ция­та и пла­на ни.

   ● Вто­ра фа­за е из­ра­бот­ва­не на же­ла­ния про­ект и из­глаж­да­не на всич­ки де­тай­ли.

    ● Тре­та фа­за е ре­али­зи­ра­не на про­ек­та. Ние ра­бо­тим с цял на­бор от спе­циа­лис­ти, кои­то мо­гат да из­пъл­нят про­ек­та ни от са­мо­то на­ча­ло до пос­лед­ния де­тайл.

    ● Чет­вър­та фа­за е фи­на­ли­зи­ра­не на об­щия ни про­ект и вза­им­но­то за­до­вол­ство от доб­ре свър­ше­на­та ра­бо­та. За­що­то ра­бо­та­та в екип во­ди до си­гу­рен ус­пех.

    ● И пос­лед­на фа­за е то­ва да се убе­дим, че кли­ен­тът ни е до­во­лен от фак­та, че се е до­ве­рил на нас. За­що­то най-добрата и ефек­тив­на ре­кла­ма е до­вол­ни­ят кли­ент.

 

     Ние вярваме във Вас и Вашите идеидоверете се на нас!

 

Екипът на OLTO DESIGN